formular-pro-uplatneni-reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete uplatnit reklamaci. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


Adresát: Pavel HUSPEKA, Strážov 238, 340 21 Strážov

Internetový obchod: www.mashrock-shop.cz

Firma: Pavel HUSPEKA, podnikající fyzická osoba

Se sídlem: Strážov 238, 340 21 Strážov

IČ/DIČ: 03306666

E-mailová adresa: pavel@mashrock.cz

Telefonní číslo: +(420) 777 105 349


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne ___________ jsem ve Vašem obchodě www.mashrock-shop.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).


Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady ______________________________________________.


Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu): ________________________________________________________________________________


1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

2. Číslo objednávky:

3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

4. Jméno a příjmení spotřebitele:

5. Adresa spotřebitele:

6. Email:

7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.Seznam příloh:

1. Faktura za objednané zboží č. (*)


Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.v _________________ , dne ___________________________________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele + podpis